Tour 1&2 Seoul
Tour 3&4 Macao
Tour 5&6 Kobe
Tour 7&8 Kuala Lumper
Tour 9&10 Taipei
Tour 11&12 Manila
Order of Merit